Polityka prywatności

INFORMACJE RODO na podstawie art. 13-14 Rozporządzenia UE 2016/679 „Rozporządzenie europejskie o ochronie danych osobowych”

1. Wstęp i Polityka Prywatności

Informacje te są przekazywane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 - "Rozporządzenie europejskie o ochronie danych osobowych - od teraz także RODO".

Niżej podpisana firma uznaje ochronę danych osobowych za wartość nadrzędną i konsekwentnie przyjęła polityki, które zapewniają pełną zgodność z wewnętrznymi i międzynarodowymi regulacjami w tym zakresie, z zachowaniem zasad poprawności, legalności, przejrzystości i poufności ustanowionych w RODO oraz w innych obowiązujących przepisach.

Zgodnie z przepisami RODO, informacje te dostarczają zatem niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania podanych przez Państwa danych oraz opisują czynności przetwarzania danych osobowych prowadzone przez firmę Borelli Store srl; jest przeznaczony dla wszystkich osób, które odwiedzają i wchodzą w interakcję z tą należącą do firmy witryną e-commerce www.stockfirmati.com , tzw. sklepem internetowym („Sklep”), w którym możliwe jest kupowanie produktów online.

Informacje te nie są jednak uważane za ważne dla innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków na stronach internetowych właściciela, który nie może być w żaden sposób odpowiedzialny za strony internetowe osób trzecich.

Spółka zajmuje się zarządzaniem sprzedażą i transakcjami realizowanymi w ramach Sklepu.
Nawigacja w serwisie jest bezpłatna i nie wymaga rejestracji.
Dopiero w momencie zakupu lub na żądanie zostania „partnerem” Stockfirmati (rejestracja klienta) wymagane będą dane ściśle przydatne do zakończenia procedury, tj.: - określenie stosunku umownego i wynikających z niego zobowiązań prawno-podatkowych, a także umożliwiających efektywne zarządzanie relacjami finansowymi i handlowymi.
Podanie żądanych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia Borelli Store srl zawarcie umowy, a tym samym dostarczanie produktów i usług.

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych i/lub profilowania wyłącznie za Twoją dobrowolną i wyraźną zgodą. Zgoda wyrażona w celach marketingowych obejmuje przesyłanie komunikatów za pomocą zautomatyzowanych i niezautomatyzowanych metod i/lub środków kontaktu, lepiej określonych poniżej.

W takich okolicznościach niniejsza polityka prywatności ilustruje metody i cechy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik przekazuje dane osobowe osób trzecich, musi zapewnić, że przekazanie danych Spółce oraz późniejsze przetwarzanie w celach określonych w obowiązujących informacjach o ochronie prywatności jest zgodne z RODO i obowiązującym prawem.

Zabiegi przeprowadzane przez firmę działającą jako Administrator danych opisane są w Polityce Prywatności firmy, do której w całości się odwołujemy.

2. Dane identyfikacyjne administratora danych i inspektora ochrony danych (IOD)

Administratorem danych jest Borelli Store srl w osobie pro-tempore prawnego przedstawiciela, z siedzibą przy via dei Marmorari, 94 - 41057 Spilamberto (MO)
Inspektor ochrony danych (IOD): Kontaktowy adres e-mail: assistenza@stockfirmati.com

3. Miejsce przetwarzania danych

Zabiegi związane z usługami internetowymi / cyfrowymi / papierowymi odbywają się w ww. biurze i są wykonywane wyłącznie przez personel formalnie upoważniony do przetwarzania. Dane związane ze świadczeniem usługi internetowej będą przetwarzane na farmie internetowej dostawcy usług internetowych. Żadne dane pochodzące z serwisu internetowego nie są przekazywane ani rozpowszechniane.

Co do zasady Twoje dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

Jeśli jest to konieczne, w takim przypadku upewniamy się, że odbiorca, który działa jako administrator danych, przestrzega przepisów RODO, w tym zasad szczególnie dyktowanych dla przekazywania danych osobowych do państw trzecich, zapewniając, że transfery te będą miały miejsce w dniu na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub podpisania przez kierownika standardowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które gwarantują co najmniej podobny poziom ochrony do tych przewidzianych w UE.

Wszelkie informacje dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się z IOD pod adresami wskazanymi w poprzednim akapicie 2) Dane identyfikacyjne Administratora Danych i Inspektora Ochrony Danych (IOD)

4. Rodzaj i warunki legalności przetwarzanych danych

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej mogą podczas normalnego działania pozyskiwać niektóre dane osobowe, których transmisja jest niejawna przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej.

Odwiedzanie i przeglądanie Witryny zasadniczo nie wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem danych nawigacyjnych i plików cookie, jak określono w odpowiedniej sekcji.

Ponadto dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika mogą być przetwarzane, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z funkcjonalnością Witryny lub prosi o skorzystanie z usług oferowanych w Witrynie www.stockfirmati.com

Zgodnie z odpowiednimi przepisami, Spółka może również zbierać dane osobowe użytkownika od stron trzecich, niezbędne do wykonywania jej działalności oraz do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.
Wszystkie te dane są przetwarzane przez czas ściśle niezbędny wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania.

Nie wymaga się ani nie zbiera określonych danych określonych w RODO, tj. takich, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych służących do jednoznacznej identyfikacji osoba fizyczna, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej tej osoby.

Poniżej, tytułem przykładu i niewyczerpującego, główne zabiegi i powiązane cele:

a) przetwarzanie danych przez firmę w celu uzyskania dostępu i rejestracji w sklepie oraz zawarcia umowy kupna za pośrednictwem Sklepu:

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe:
umożliwienia Ci dostępu do Sklepu nawet jako niezalogowanemu użytkownikowi oraz przeglądania Sklepu;
umożliwienia rejestracji w Sklepie i korzystania z usług zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników, w tym możliwości dokonywania zakupów online za pośrednictwem Sklepu;
umożliwienia zawarcia umowy kupna za pośrednictwem Sklepu;
umożliwienia dostępu do Sklepu i przeglądania Sklepu jako zalogowany użytkownik;
w celu utrzymania i zarządzania Twoim kontem oraz przechowywania w nim Twoich danych i informacji, takich jak np. dane osobowe, historia zamówień i ewentualnych zwrotów, preferowane adresy dostawy i/lub rozliczeniowe;
Podanie danych w celu, o którym mowa, jest opcjonalne: to znaczy, że nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych; jednakże niepodanie danych uniemożliwi użytkownikowi dostęp i/lub przeglądanie Sklepu i/lub rejestrację w Sklepie i korzystanie z usług zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników i/lub zawarcie umowy kupna za pośrednictwem Sklepu.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy lub, w zależności od przypadku, wykonanie środków przedumownych przyjętych na wniosek zainteresowanej strony (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub dobrowolna zgoda zainteresowanej strony .
W tym celu firma będzie przetwarzać dane użytkownika przez czas ściśle niezbędny do wykonania poszczególnych czynności przetwarzania (np. dane rejestracyjne będą przetwarzane do momentu zamknięcia konta, z uwzględnieniem czasu technicznego niezbędnego do tego; dane niezbędne dla zawarcia umowy do momentu dostarczenia produktu lub w przypadku niedostarczenia do czasu rozwiązania umowy) przy czym rozumie się, że po tym terminie Spółka może zachować dane dla celów oraz przez maksymalne okresy przechowywania określone w Regulaminie i/lub przez prawo.

B) Przetwarzanie danych w celu wykonania umowy kupna

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe:

w celu realizacji zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu, takich jak np. dostawa sprzedawanych produktów
w celu umożliwienia Ci realizacji Twoich zobowiązań wynikających z umowy kupna zawartej za pośrednictwem Sklepu, takich jak np. zapłata za zakupione produkty, w tym online.
Podanie danych w celu, o którym mowa jest dobrowolne: tzn. nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazania danych, jednakże brak podania danych uniemożliwi użytkownikowi zawarcie tej umowy, a tym samym dokonanie zakupu za pośrednictwem Sklepu ...

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W tym celu firma będzie przetwarzać Twoje dane przez czas ściśle niezbędny do wykonania poszczególnych czynności przetwarzania (np. dane niezbędne do wykonania umowy kupna do momentu dostarczenia produktu lub, w przypadku braku dostawy , do czasu rozwiązania umowy), przy czym po upływie tego terminu Spółka może przechowywać dane w celach i przez maksymalne okresy przechowywania określone przez RODO i/lub przepisy prawa.

C) Przetwarzanie danych przez firmę w celach pomocy/obsługi klienta

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe:

do ogólnej pomocy i działań związanych z obsługą klienta, a tym samym do odpowiedzi na prośby użytkowników o informacje lub odpowiedzi na skargi, raporty i spory.

Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa, jest opcjonalne: to znaczy, że nie ma prawnego i/lub umownego obowiązku przekazywania danych; jednak brak przekazania danych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na żądania i/lub zgłoszenia i/lub skargi i/lub skargi użytkowników w przypadkach, gdy odpowiedź na takie żądania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie środków przedumownych przyjętych na żądanie zainteresowanej strony (art. 6 ust. do sztuki. 6.1.f RODO.

W tym celu firma będzie przetwarzać dane użytkownika przez czas niezbędny do wykonania zleconych czynności, a zatem w szczególności przez czas niezbędny do udzielenia żądanych przez użytkownika informacji lub udzielenia odpowiedzi na reklamacje i/lub zgłoszenia oraz / lub do reklamacji przedstawionych przez użytkownika.

D) Przetwarzanie danych przez firmę w celu zapobiegania oszustwom w przypadku płatności kartą kredytową

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe:

w przypadku płatności kartą kredytową za zakupy dokonane w Sklepie, w celu zarządzania i ewentualnego blokowania transakcji płatniczych związanych z oszukańczymi zamówieniami.

Podanie danych w danym celu (tj. w celu zapobiegania oszustwom związanym z kartami kredytowymi) jest fakultatywne: to znaczy, że nie ma prawnego ani umownego zobowiązania do podania takich danych w tym celu oraz niepodania danych osobowych w celu, o którym mowa w art. kwestionowanie sprzeciwu lub sprzeciwu wobec wykorzystania takich danych w tym celu nie będzie miało żadnego wpływu na możliwość zarejestrowania się przez użytkownika w Sklepie i/lub dokonywania w nim zakupów.

W tym celu Spółka wykorzystuje również dane zebrane wstępnie w różnych celach (a w szczególności w celu umożliwienia zawarcia umowy kupna i jej wykonania), których dalsze przetwarzanie w celu zapobiegania oszustwom związanym z kartami kredytowymi jest dozwolone, ponieważ opiera się na z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, biorąc pod uwagę zgodność danego celu z celem, w jakim dane zostały wstępnie zebrane;

Podstawą prawną tego traktowania jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6.1.f RODO.

W rzeczywistości uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie działalności w celu zapobiegania oszustwom, w przypadku płatności online kartą kredytową, w celu ochrony jej interesów biznesowych, w tym w celu przestrzegania parametrów określonych przez obwody międzynarodowe związane z liczbą prób nieuczciwych płatności wykrytych w witrynach handlu elektronicznego.

E) Przetwarzanie danych przez spółkę w celach administracyjno-księgowych, prawnych i podatkowych:

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe:

w celu realizacji obowiązków administracyjnych i/lub księgowych i/lub prawnych i/lub podatkowych, związanych ze świadczeniem usług Sklepu i/lub z umową kupna zawartą za pośrednictwem Sklepu, takich jak np. posiadanie księgi rachunkowe i wystawienie faktury sprzedaży.

Podanie danych w przedmiotowym celu jest obowiązkowe, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych. Odmowa podania danych w tym celu uniemożliwi użytkownikowi korzystanie z usług Sklepu, a w szczególności zawarcie umowy kupna za pośrednictwem Sklepu.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Firmie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W tym celu firma będzie przetwarzać dane użytkownika do czasu wygaśnięcia prawnych warunków przewidzianych dla realizacji każdego obowiązku administracyjno-księgowego i podatkowego i/lub okresów przechowywania wymaganych przez prawo do przechowywania odpowiedniej dokumentacji.

F) Przetwarzanie danych przez firmę w celu umożliwienia użytkownikowi realizacji praw:

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
odpowiadać na wnioski o skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy i/lub wnioski o skorzystanie z prawnej gwarancji zgodności i/lub innych praw wynikających z umowy kupna zawartej w Serwisie i/lub przewidzianych prawem w związku z tą umową i/lub w w związku ze świadczeniem Usług Serwisu;

wykonać czynności, które okażą się konieczne w wyniku skorzystania z tych praw i w razie potrzeby dokonać odpowiednich zwrotów kosztów;
otrzymywania i odpowiadania na żądania realizacji praw do ochrony danych osobowych przewidzianych w Regulaminie oraz dokonywania wszelkich wynikających z tego czynności.

Podanie danych w celu, o którym mowa jest obowiązkowe, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków prawnych, a także przez Użytkownika do realizacji praw, które przyznają mu przepisy prawa lub umowa. Jakakolwiek odmowa podania danych w tym celu uniemożliwi użytkownikowi skorzystanie z tych praw.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Firmie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W tym celu Spółka będzie przetwarzać dane do upływu terminów prawnych przewidzianych dla realizacji prawa (przedawnienia i/lub przepadku) lub, w przypadku realizacji tych praw, przez czas niezbędny do realizacji tego prawa. zarządzanie i zamykanie akt; w przypadku realizacji uprawnień przewidzianych w Rozporządzeniu dane będą przetwarzane do czasu potwierdzenia przez Administratora spełnienia żądania lub do czasu samej realizacji, w zależności od tego, które z dwóch zdarzeń nastąpi jako ostatnie.

G) Przetwarzanie danych przez firmę w celu ustalenia, wykonania lub obrony prawa:

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu oceny, wykonania lub obrony prawa we wszystkich właściwych urzędach.

Podanie danych w tym celu jest opcjonalne: nie istnieje żadne zobowiązanie prawne ani umowne, które wymagałoby podania danych w tym celu przez osobę, której dane dotyczą.

W tym celu wykorzystywane są dane zebrane początkowo w innym celu, których dalsze przetwarzanie jest dozwolone, ponieważ opiera się na uzasadnionym interesie właściciela, biorąc pod uwagę zgodność tego dalszego celu z pierwotnym celem gromadzenia i uwzględniając również fakt, że w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania i obrony prawa, administrator danych jest również zwolniony z obowiązku odwołania, poprzez wyraźne postanowienie RODO;

Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Użytkownik jest informowany, że w szczególności firma będzie przechowywać i ewentualnie wykorzystywać dane:

1) w celu udowodnienia wypełnienia zobowiązań umownych i/lub prawnych i/lub wykonania praw zainteresowanej strony. W tym celu dane będą przechowywane przez 10 lat od dostarczenia produktu i/lub od wykonania usługi, w tym usługi rejestracji (w tym przypadku dane będą przechowywane przez 10 lat od zamknięcia konta) lub od rozwiązania umowy, w przypadku niedostarczenia produktu;

2) w przypadku realizacji uprawnień przewidzianych w Regulaminie dane będą przechowywane przez okres 5 lat od poświadczenia odpowiedzi na żądanie zainteresowanego lub od tego potwierdzenia, jeśli później;

3) w przypadku realizacji uprawnień przewidzianych umową kupna lub prawem dane będą przechowywane przez 10 lat, począwszy od zamknięcia zbioru lub od wykonania czynności, która go określa (np.: zwrot w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie produktu zastępczego w przypadku gwarancji prawnej); zamknięcie akt oznacza ostatnią korespondencję dotyczącą wykonywania przedmiotowych praw;

H) Przetwarzanie danych przez firmę w celach marketingowych i/lub profilowania

Spółka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych i/lub profilowania wyłącznie za Twoją dobrowolną i wyraźną zgodą. Zgoda wyrażona w celach marketingowych obejmuje przesyłanie komunikatów zarówno zautomatyzowanych, jak i niezautomatyzowanych i/lub środków kontaktu, jak określono w niniejszym oświadczeniu.

Podanie danych w tym celu jest opcjonalne: nie istnieje żadne zobowiązanie prawne ani umowne, które wymagałoby podania danych w tym celu przez osobę, której dane dotyczą; jednakże niepodanie danych uniemożliwi użytkownikowi korzystanie z usług (np. skorzystanie z ofert handlowych, komunikacji, rabatów..) zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników.

Podstawą prawną tego traktowania jest zgoda wyrażona wyraźnie przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W tym celu, po uzyskaniu Twojej zgody, Twoje dane będą przechowywane do czasu jej odwołania, co można zrobić w dowolnym momencie.

5. Korzystanie z plików cookie

Zobacz naszą Politykę plików cookie

6. Zakres komunikacji i/lub rozpowszechniania danych

Podmioty, którym Spółka przekazuje dane działają jako zewnętrzni przetwarzający dane wyznaczeni przez Administratora Danych w drodze określonej umowy („Przetwarzający Dane”) lub osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem Administratora Danych („byli Funkcjonariusze”) Lub, w przypadku osób trzecich, z których korzysta Przetwarzający Dane, jako „Pod-menedżerowie”, zgodnie z art. 28 ust. 4 Rozporządzenia, za wyjątkiem przypadków, w których odbiorca występuje jako niezależny administrator danych, jak np. w przypadku Usługodawcy Płatniczego, lub nawet jako niezależny administrator danych, jak w przypadku kurierów.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez spółkę następującym kategoriom odbiorców:

- spółki z grupy, do której spółka należy i/lub pracownicy i/lub współpracownicy, do wykonywania czynności administracyjnych, księgowych oraz wsparcia informatycznego i logistycznego;

- firmy, konsultanci lub specjaliści, którzy mogą być odpowiedzialni za instalację, konserwację, aktualizację i ogólnie zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem firmy, w tym między innymi dostawcami usług przetwarzania w chmurze i stronami trzecimi, którym zrobić użytek z;

- firmy realizujące obsługę logistyczną i/lub magazyn i/lub pakowanie i/lub wysyłkę i dostawę lub odbiór produktów zakupionych w Sklepie oraz do osób trzecich, z których korzystają;

- Usługodawcy Płatności i/lub agentowi rozliczeniowemu i/lub bankom w celu umożliwienia zapłaty zakupów dokonanych w Sklepie lub ich zwrotu w razie potrzeby oraz osobom trzecim, z których korzystają; . Dane są szyfrowane i przetwarzane bezpośrednio przez menedżerów w trybie SSL (Secure Socket Layer), najbezpieczniejszym dostępnym obecnie protokole i całkowicie przejrzystym dla użytkownika.

- podmioty publiczne i/lub prywatne, osoby fizyczne i/lub prawne (firmy doradztwa prawnego, administracyjnego i podatkowego), jeżeli komunikacja jest niezbędna lub funkcjonalna dla prawidłowego wypełnienia zobowiązań umownych zaciągniętych w związku z Usługami Witryny, w tym zakupu , a także obowiązki wynikające z prawa lub w przypadku ustalenia, wykonania lub obrony prawa.

Pełna lista odbiorców dostępna jest jednak w siedzibie firmy.

7. Prawa zainteresowanych stron

Na koniec informujemy, że zgodnie z postanowieniami Rozdziału III, Działu I RODO, zainteresowany może skorzystać z praw tam wskazanych, a w szczególności:

Prawo dostępu (art. 15 RODO), które polega na uzyskaniu potwierdzenia, że dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane lub nie.
Prawo do sprostowania (art. 16 RODO) – polegające na uzyskaniu bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących użytkownika oraz integracji niekompletnych danych osobowych, także poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia (art. 17 RODO) („tzw. prawo do bycia zapomnianym”) – polegające na uzyskaniu bez zbędnej zwłoki usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika.
Prawo do przedawnienia (art. 18 RODO) – polegające na uzyskaniu ograniczenia przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – polegające na prawie do otrzymania w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywalnym przez urządzenie automatyczne dotyczących jej danych osobowych przekazanych administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane do inny administrator danych bez przeszkód ze strony administratora danych
Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) – polegające na prawie w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administrator danych powstrzymuje się od dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony prawa na drodze sądowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczących osób fizycznych, w tym profilowanie (art. 22 RODO) Zainteresowany ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne w podobny sposób istotnie na jego osoba. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Zainteresowany może złożyć skargę do Urzędu Gwaranta ds. ochrony danych osobowych, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Rzym (RM).

8. Wykonywanie praw zainteresowanego

Zainteresowana strona może skorzystać ze swoich praw w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego pocztą elektroniczną, pocztą poleconą, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, faksem na adresy wskazane w pkt 2) - Dane identyfikacyjne Administratora i Inspektora Ochrony Danych (IOD) .
Wykonywanie praw jako zainteresowanej strony jest bezpłatne zgodnie z art. 12 RODO.

9. Wycofanie zgody na leczenie

Zainteresowany może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając komunikat w sposób wskazany powyżej - Realizacja praw zainteresowanego lub pisząc e-mail na adres assistenza@stockfirmati.com